Типове инструменти и цени

ДЗР върху ценни книжа/акции/капитали - Google, Vodafone, Barclays, Nokia, BMW и др.

С договорите за разлика (ДЗР) върху чуждестранни ценни книжа на Plus500 можете да търгувате CFD сред най-активно търгуваните в света ценни книжа. Договорната стойност на един ДЗР върху ценни книжа на Plus500 се равнява на цената, посочена в центове. Например, ако ДЗР на Google се търгува на 490,23 USD, то стойността на един ДЗР на Google е 490,23 USD. Само срещу сума, равна на 5% от първоначалния маржин, можете да получите 20 пъти ливъридж (финансов лост) на експозицията на най-активно търгуваните ценни книжа на световните фондови борси.

Търговия с ДЗР върху индекси - S&P 500, UK 100, Germany 30 и др.

С Plus500 имате възможност да търгувате с водещите световни капиталови индекси. Договорната стойност на един ДЗР върху индекс се равнява на цената на индекса, посочена в съответната валута на индекса. Например, ако ДЗР върху DJIA се търгува на 13805,56 USD, то стойността на един ДЗР върху DJIA е 13805,56 USD. Като инвестирате равностойността на само 0,3% от първоначалния маржин, можете да получите до 300 пъти ливъридж (финансов лост) на експозицията към водещи капиталови индекси.

Валутна търговия (Forex) - EUR/USD, EUR/GBP, USD/JPY и др.

С Plus500 имате възможност да търгувате с някои от най-активно търгуваните на световния валутен пазар (Forex) валутни двойки. Договорната стойност на един ДЗР върху валута се равнява на 100 пъти цената, посочена във валутата на втората валута в двойката. Така, ако ДЗР върху AUD/USD се търгува на 0,9450, то стойността на един ДЗР върху AUD/USD ще бъде 94,50 USD или 100 AUD. Можете да получите до 300 пъти ливъридж (финансов лост) на експозицията от най-активно търгуваните валутни двойки с инвестиция в размер на равностойността на 0,3% от първоначалния маржин.

ДЗР върху стоки – суров петрол, злато, сребро и др.

Вече можете да търгувате с основните световни стоки с Plus500. Договорната стойност на един ДЗР върху стока се равнява на цената на стоката, посочена в съответната валута на стоката. Следователно, ако ДЗР върху злато се търгува на 786,40 USD, то стойността на един ДЗР върху злато е 786,40 USD (или равностойността на една тройунция злато). Като инвестирате равностойността на само 0,7% от първоначалния маржин, можете да получите 152 пъти ливъридж (финансов лост) на експозицията към тези основни стоки.

Ценообразуване

Plus500 използва ценови ставки в реално време, директно от признатия пазар, на който базисния инструмент се търгува. Малка коригираща премия се прилага към средната цена на пазара, за да се достигне пазарния спред. Повече информация за коригиращата премия можете да намерите в раздела с подробности за всеки инструмент на платформата за търговия.